ข่าวสมัครงาน

16 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

                                                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   

                                             - นางสาวธัญจิรา   ขุนเณร

                                             - นายชินภัสร์  กานุวงษ์    

                                             - นายภูบดินทร์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

                                       2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   

                                                - นายชินภัสร์  กานุวงษ์    


กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพุธที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 15.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก