ข่าวสมัครงาน

21 มกราคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 390 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครือ่งกล

                                                      

                                             1. นายน่านน้ำ  บัวคล้าย

                                             2. นางสาวจันทร์เกษม  ใจอารีย์

                                    

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 15.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก