ข่าวสมัครงาน

21 มกราคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

                                                    1.  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ   

                                             - นายชินภัสร์  กานุวงษ์    

                                       2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   

                                                - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่  23 มกราคม 2563

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก