ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร ในสังกัด สพอ.

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับบุคลากร ในสังกัด สพอ.

กลับหน้าข่าวหลัก