ข่าวกิจกรรมคณะ

23 มกราคม 2563

คณะครุศาสตร์ๆ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจีและกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

คณะครุศาสตร์ๆ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจีและกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

เพื่อส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี


     รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานฝ่ายกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัลให้กับนักศึกษา และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการนี้มีคณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม  

 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 -11.00 น.  

 ณ ห้องประชุม 208  อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

คณะครุศาสตร์ๆ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจีและกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

กลับหน้าข่าวหลัก