ข่าวทุน/วิจัย

23 มกราคม 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

ประจำปี พ.ศ. 2563

 

*** ให้ผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามรายชื่อแนบประกาศ เข้าร่วมประชุมและลงนามทำสัญญารับทุน ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก