ข่าวสมัครงาน

28 มกราคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 444

สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นางสาวพุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก