ข่าวกิจกรรมคณะ

29 มกราคม 2563

ประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

         ประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

           รศ.ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร. บัณฑิต  สุขสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและวิจัย ผศ.ดร. สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรที่ได้รับทุน ในการประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้อง 703 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

ประชุมและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก