ข่าวกิจกรรมคณะ

5 กุมภาพันธ์ 2563

Open House 2020 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

 

Open House 2020 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.


     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “Open House 2020 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 52 และอาคาร 44 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งสามวัน                                                               

    ภายในงานมีกิจกรรมที่ได้จัดโดยภาควิชาต่างๆ อาทิเช่น การอบรม Motion Infographic ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, การอบรมระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งด้วยภาษาบล็อกของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า, สาธิตการจัดรายการวิทยุของภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเปิดห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ ให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม เป็นต้น

 

Open House 2020 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก