ข่าวกิจกรรมคณะ

13 กุมภาพันธ์ 2563

ผลการแข่งขันที่ จากการโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2020 (9th)

 

สรุปผลการแข่งขันที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

ได้รับรางวัล จากการโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2020 (9th)

 

1. การแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี มี 6 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

             1)  กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม   ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1

             2)  กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม       ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

             3)  กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ        ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

             4)  กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์            ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

    5)  กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์                           ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

    6)  กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป                                    ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

         2. การแข่งขันการสอนวิชาปฏิบัติ วิชาเขียนแบบเบื้องต้น   ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 

         3. การแข่งขันประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟต์แวร์ Hackaton  ได้รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1     

 

รายละเอียดชื่อนักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมตามไฟล์แนบ

 

ผลการแข่งขันที่ จากการโครงการแข่งขัน TEACHING ACADEMY AWARD 2020 (9th)

กลับหน้าข่าวหลัก