ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2562

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ 

อาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

จากผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จากผลงานวิจัย “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย”(Water Sustainable Management for Agriculture Revolution in Thailand, Water SMART)

คณะผู้วิจัย

 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง

  2. ดร.ทองเปลว กองจันทร์

  3. นายสมโสถติ์ ดาเนินงาม

  4. นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม

  5. นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก

  6. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล

  7. ดร.วิชญ์ ศรีวงษา

  8. ดร.กัลยา บุญญานุวัตร

  9. นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์

10. นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ

11. นายอัศฎา กิจพยุง

12. นายสมลักษณ์ บุญณรงค์

13. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย

17. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธณา เทพจิต

 

 ภาควิชาครุศาสตร์โยธาและปชส.ครุ /ข่าว

ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มจพ.และสนง.พัฒนาการเกษตร /ภาพ

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ

กลับหน้าข่าวหลัก