ข่าวสมัครงาน

28 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

                                            - นางสาวจันทร์เกษม  ใจอารีย์

                                            - นายชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์

                                            - นายสราวุฒิ  สืบแย้ม      

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562  

สอบข้อเขียน เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หัวข้อ 1) การบริหารจัดการด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา

          2) การวางแผนการเงินและงบประมาณ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 611A ชั้น 6 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก