ข่าวทุน/วิจัย

2 ธันวาคม 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง การเปิดรับพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund ส่งที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง การเปิดรับพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปี 2563

กลับหน้าข่าวหลัก