ข่าวทุน/วิจัย

23 ธันวาคม 2562

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 50,000.00 บาท        ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด    ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.Bangkok.go.th/
bangkokeducation
ส่งที่ สำนักการศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก