ข่าวสมัครงาน

19 ธันวาคม 2562

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 410

สังกัดภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นายสราวุฒิ  สืบแย้ม -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก