ข่าวการศึกษา

25 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ”

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
 ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

หลักสูตร 5 ปี

1. TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา  (5 ปี)  (Update ข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค. 2563) 

2. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)

3. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) 


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT-M,TT-E วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TE-ELec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)  (Update ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค. 2563)

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM-T วิศวกรรมเครื่องก

2. TTP-T วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3. TTT-M-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. TTT-E-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

5. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) 

6. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

7. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2563

กลับหน้าข่าวหลัก