ข่าวการศึกษา

22 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

<< รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) >> 

ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ชำระเงิน *Click*

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียด Click  !!! **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

 

 

 

 

 

 


ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

กลับหน้าข่าวหลัก