ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กรกฎาคม 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 18/2563

เพื่อโปรดทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่องพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการย่อยที่ 1/2563 โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ และมอบหัวหน้างานช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไป หากส่วนงานใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมายังรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฯ และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 18/2563

กลับหน้าข่าวหลัก