ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กรกฎาคม 2563

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 


                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงานทำการทดสอบสัญญาณและประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนการสอน การสืบค้น การทำวิจัย และรวมไปถึงการฝึกอบรม การประชุมและสัมมนาผ่านระบบการจัดการแบบออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมกันหลายคน การทดสอบในครั้งนี้ ดำเนินการที่ห้องเรียน 52-703 และ 52-706 และใช้ Google meet, Line Live และ YouTube Live ในการทดสอบครั้งนี้

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์

กลับหน้าข่าวหลัก