ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กรกฎาคม 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

     เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผศ.ดร.จรัญ แสนราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การจัดชั้นเรียนด้วย Google Classroom, การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ,  การวัดประเมินผลการเรียนผ่านระบบ Online ด้วย Google Form และการจัดการสอนออนไลน์ด้วย Google Hangout Meet ซึ่งจัดอบรมโดยงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี และเรียนเชิญทีมอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมาเป็นวิทยากร การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กลับหน้าข่าวหลัก