ข่าวการศึกษา

16 เมษายน 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2 O-NET GATPAT 9 วิชาสามัญ 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ รอบที่ 2  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2563 

  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ 


  >> โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดี *Click*

    

   >> โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT *Click*


   >> โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT (เพิ่มเติม) *Click*

 

   >> โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา *Click*

   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  E-mail:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

 

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2 O-NET GATPAT 9 วิชาสามัญ 2563

กลับหน้าข่าวหลัก