ข่าวประชาสัมพันธ์

21 เมษายน 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย (ฉ.2)

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย (ฉบับที่ 2) ประกาศฉบับลงวันที่ 24 ก.พ. 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย (ฉ.2)

กลับหน้าข่าวหลัก