ข่าวการศึกษา

5 พฤษภาคม 2563

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติ

ในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2563 

 ขอให้นักศึกษาใหม่ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

     1. โครงการรับนักศึกษาเรียนดี และประพฤติดี

     2. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน

      3. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดี 

     4. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT 

    5. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา 

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563  *Click*


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563

กลับหน้าข่าวหลัก