ข่าวการศึกษา

15 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา  (รอบ 2) 

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

<< โครงการรับตรงสอบข้อเขียน >>

<< โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดี >>

<< โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT  >>

<< โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา >>

ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้ชำระเงิน *Click*

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียด Click  !!! **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา รอบ 2

กลับหน้าข่าวหลัก