ข่าวทุน/วิจัย

25 พฤษภาคม 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่3)

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่3)

กลับหน้าข่าวหลัก