ข่าวประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน ฟังบรรยายดีๆ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดสด (LIVE)
ผ่านแอพพลิเคชั่น google meet

หัวข้อ "แนวทางการประเมิน ELO หลักสูตรอย่างมี ประสิทธิภาพ"

ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 -15.00 น.

วิทยากร รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ


กด Link เพื่อลงทะเบียนในการเข้าฟัง https://bit.ly/3cLUlIa

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวน ฟังบรรยายดีๆ

กลับหน้าข่าวหลัก