ข่าวการศึกษา

22 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงิน โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

< โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. >

ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้ชำระเงิน *Click*

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียด Click  !!! **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงิน โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก