ข่าวการศึกษา

25 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

 รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)

สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.  

ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวช. และ ปวส. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก