ข่าวการศึกษา

11 มิถุนายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงิน รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)

สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.  

ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้ชำระเงิน *Click*

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ายละเอียด Click  !!! **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงิน รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.

กลับหน้าข่าวหลัก