ข่าวกิจกรรมคณะ

11 มิถุนายน 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการนำเสนอบทความแบบออนไลน์ (Online Presentation)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการนำเสนอบทความแบบออนไลน์ (Online Presentation)

       ในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 (NCtechEd12)  และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICTechEd7)ในหัวข้อเรื่อง “The Challenge of Disruptive Innovation in Engineering and Technical Education” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อลดการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการนำเสนอบทความแบบออนไลน์ (Online Presentation)

กลับหน้าข่าวหลัก