ข่าวทุน/วิจัย

14 กรกฎาคม 2563

เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปี64

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถยื่นแบบสมัครและเอกสารต่างๆ ได้ที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปี64

กลับหน้าข่าวหลัก