ข่าวทุน/วิจัย

1 สิงหาคม 2563

สมศ. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมศ. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก