ข่าวกิจกรรมคณะ

17 สิงหาคม 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ  ประธานกรรมการ

2.รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์  กรรมการ

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ กรรมการ 

4.นายภาศกร พันธุ์รอด เลขานุการ

มื่อวันที่ 13สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  และเข้ารับฟังรายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเบื้องต้นด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก