ข่าวประชาสัมพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

     เมื่อวันที่ 15 -16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ได้เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการสอน ประกอบกับสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า ทีมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้ 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช     สินธนะกุล

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

          3. ดร.พุทธิดา สกุลวิริยกุล

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

          1. นายเมธิชัย              โกสูงเนิน

          2. นางสาวศศิพิมพ์        จิตร์ภักดี

          3. นางสาวสุทธิตา         ธวิทย์ชัยพร

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

กลับหน้าข่าวหลัก