ข่าวประชาสัมพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชา ครุศาสตร์โยธา และ นางสาววลัยพร ยอดคำมี เจ้าหน้าที่วิจัย สำนักงานคณบดี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562 จากศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  ในงานพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563               

     การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในระดับส่วนงาน และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์มีความประพฤติและปฏิบัติ ตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสายวิชาการและ สายสนับสนุนวิชาการ โดยคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำและพนักงานพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก