ข่าวการศึกษา

2 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม) รอบ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม) รอบ 1

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี และ

โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อผู้ชำระเงิน Click

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียด Click  !!! **

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม) รอบ 1

กลับหน้าข่าวหลัก