ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษา เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-2019)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง วิธีปฎิบัติงานในการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ฉบับที่ 2

[ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓]

 

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน กรอกข้อมูลแบบยืนยันการเดินทางและข้อมูลสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม

เพื่อยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ตามลิงค์ด้านล่าง

 

แบบฟอร์ม ยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ (นักศึกษา)

https://forms.gle/MUrQVKCTAnyciQh46

 

แบบยืนยันข้อมูลการเดินทางและสุขภาพ (บุคลากร)

https://forms.gle/WVTdsQpKSgGPVNJCA

 

*สามารถกรอกข้อมูลได้ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักศึกษา เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา (COVID-2019)

กลับหน้าข่าวหลัก