ข่าวสมัครงาน

20 มีนาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 390

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ


      - นายน่านน้ำ  บัวคล้าย -


ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว 

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 

 ภายในเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก