ข่าวสมัครงาน

20 มีนาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา รหัส พษ 457 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                                                      

                                             1. นางสาวนิราวรรณ  ธรรมเสนีย์

                                             2. นางสาวสรวงกร   เดโชทองพงษ์

                                            3. นางสาวปานใจ  ทรัพย์แตง

                                             4. นางสาวณัฐวดี  สุระกำพลธร

                                             5. นางสาวพรวิภา  สิงห์พร

                                    

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก