ข่าวประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หากนักศึกษาจะติดต่อภาควิชาใด ๆ โปรดดูรายละเอียดตามนี้

ตามประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดทำการ มจพ. ชั่วคราว ฉบับที่ 2 (28 มี.ค. 63)
เนื่องจากสถานการณ์ "โควิด-19"
ท่านยังสามารถติดต่อประสานงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในช่องทางดังนี้
......................
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
E-Mail : tm-admin@fte.kmutnb.ac.th
http://tm.kmutnb.ac.th/
หัวหน้าภาควิชา เบอร์โทร : 0865159642

......................
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา, งานหลักสูตร, งานบุคคล, งานรับสมัคร
นางศิริรักษ์ สุขสุด

Email : sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th
เบอร์โทร : 084-3364856

งานวิชาการระดับปริญญาตรี, งานการเงิน
นางสาวกรปารมี ณ บางช้าง 
Email : Kornparamee.n@fte.kmutnb.ac.th
เบอร์โทร : 097-9249767

งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง, งานโครงงานพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ วรรณบวร
Email : saowaluk.w@fte.kmutnb.ac.th
เบอร์โทร : 097-9392535

งานกิจการนักศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ภาค, งานสารบรรณ, งานแผนปฏิบัติการ
นางสาวกิดากานต์ กลิ่นเมธี 
Email : tanchanok.k@fte.kmutnb.ac.th
เบอร์โทร : 097-1747265

สโตร์หน่วยอิเล็กทรอนิกส์
นายชินภัสร์ กานุวงษ์
Email : phtknw@gmail.com
เบอร์โทร : 087-6753639

สโตร์หน่วยไฟฟ้ากำลัง
นายนุกูล บุญทับ
Email : Nukul89351@gmail.com
เบอร์โทร : 087-323119

......................
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
Email : ttcadmin@fte.kmutnb.ac.th
ผู้ประสานงาน
นางสาวอัญมณี ภูชิน
เบอร์โทร : 0617401449

นางสาวเบญญาภา พันธผล
เบอร์โทร : 0824764554

นางสาวกาญจนาพร อนุกานนท์
เบอร์โทร : 0827526258

......................
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
Email : netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
เบอร์โทร : 087-6753640
LINE ID : 087675
ผู้ประสานงาน
นางสาวเนตรนภา สุขมงคล

......................
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
Email : temftethailand@gmail.com
Facebook : technical education management department
http://www.tem.fte.kmutnb.ac.th

ผู้ประสานงานภาควิชา
วาสนา กลิ่นจำปี เบอร์
เบอร์โทร : 081-422-5267

ชญานิษฐ์ หาญรินทร์
เบอร์โทร : 081-358-2461

......................
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
Line Official Account
https://lin.ee/uzoUKhn/

......................
งานบริการการศึกษา
https://www.facebook.com/EducationServersFTE/

หน่วยวิชาการ
Email : rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

หน่วยกิจการนักศึกษา
Email : sukrid.u@fte.kmutnb.ac.th

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หากนักศึกษาจะติดต่อภาควิชาใด ๆ โปรดดูรายละเอียดตามนี้

กลับหน้าข่าวหลัก