ข่าวการศึกษา

8 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับตรงสอบข้อเขียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา 

และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 

“ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

 ประจำปีการศึกษา 2563 

  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click*

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  E-mail:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับตรงสอบข้อเขียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563

กลับหน้าข่าวหลัก