ข่าวสมัครงาน

13 พฤศจิกายน 2563

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

                                    ตำแหน่งเลขที่ 1415  - นายสัณฐิติ  อยู่มาก      

                                    ตำแหน่งเลขที่ 438   - ไม่มีผู้สมัคร        

                                    ตำแหน่งเลขที่ 440   - ไม่มีผู้สมัคร     

                                    ตำแหน่งเลขที่ 441   - นายกฤษดา  ศรีจันทร์พิยม

                                  ตำแหน่งเลขที่ 445   - ไม่มีผู้สมัคร     

                  โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ

หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก