ข่าวการศึกษา

16 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ”

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

หลักสูตร 5 ปี

1. TEE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (ไฟฟ้ากำลัง)

2. TEE-Elec. วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (อิเล็กทรอนิกส์)

3. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา


หลักสูตร 4 ปี

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TE-Elec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)  

6. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM-T วิศวกรรมเครื่องก

2. TTP-R วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

3. TTT-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4. TTE-Pow.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TTE-Elec.-T วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

6. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Update ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2563) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2564

กลับหน้าข่าวหลัก