ข่าวทุน/วิจัย

18 ธันวาคม 2563

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 50,000.00 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Bangkok.go.th/bangkokeducation ส่งที่สำนักการศึกษาพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลับหน้าข่าวหลัก