ข่าวการศึกษา

23 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

“ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี  

ประจำปีการศึกษา 2564

 

 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามขั้นตอนกำหนดการสอบสัมภาษณ์  

  เตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video call หรือทางโทรศัพท์ ในวันเสาร์ที่ 

9 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1. TM วิศวกรรมเครื่องกล

2. TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TTM-T วิศวกรรมเครื่องก

5. TTP-R วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

6. TTT-T วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

1. TEE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (ไฟฟ้ากำลัง)

2. TEE-Elec. วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (อิเล็กทรอนิกส์)

3. TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

4. TE-Elec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

5. TTE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

6. TTE-Elec. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)


ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

1. CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

1. CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. TCT-R เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบ *Click*

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง E-mail ของแต่ละสาขาวิชา หรือ E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ “ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ” 2564

กลับหน้าข่าวหลัก