ข่าวทุน/วิจัย

27 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ.2564

 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ.2564

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งแบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัยที่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๑ ชุด และไม่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๒ ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. ๓๒๒๑ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ.2564

กลับหน้าข่าวหลัก