ข่าวทุน/วิจัย

10 กันยายน 2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำราฯ สำนักงานอธิการบดี

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำรา หรือหนังสือ หรือหนังสือที่เป็น Book Chapter และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ฉบับประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนตำราฯ สำนักงานอธิการบดี

กลับหน้าข่าวหลัก