ข่าวสมัครงาน

17 กันยายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                                             - นางสาวกัณฐริกา  ชนะ

                                             - นางสาวทิพย์สุดา  ถนอมกูล   

                                             - นางสาวชุติมา  ขันธุ

                                                - นางสาวธัญจิรา  ขุนเณร

                                             - นางสาวอังคณา  เผ่าชูศักดิ์

                                             - นางสาวทิวาพร  พร้อมอำไพพงษ์

                                             - นางสาวพิชญ์สินียกร  นวลจันทร์

                                                - นางสาวนุชนาฏ  ขำคง

                                             - นางสาวสุธิดา  เขียวตุ้ย

                                             - นางสาวอัญชิษฐา  พาบุ

                                             - นายนิสิต   กิจฉลอง

                                                - นางสาวพิชญาภา  แสงสุรัตน์

                                            - นางสาวปานใจ  ทรัพย์แตง

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้อง M01 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44)

***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

เวลา 13.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลับหน้าข่าวหลัก