ข่าวสมัครงาน

25 กันยายน 2563

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาคฯ เครื่องกล)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่

  -  นางสาวกัณฐริกา  ชนะ -

                                         สำรอง  1. นางสาวพิชญ์สินียกร  นวลจันทร์

                                                    2. นางสาวพิชญาภา  แสงสุรัตน์ 

                  โดยให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ

และจะเรียกผู้สอบได้ขึ้นบัญชีสำรองในลำดับถัดไปบรรจุแทน

 

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาคฯ เครื่องกล)

กลับหน้าข่าวหลัก