ข่าวกิจกรรมคณะ

20 ตุลาคม 2563

คณบดีและผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2563

 

คณบดีและผู้บริหารคณะ

 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2563  

 

       รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีและผู้บริหารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4  ประจำปี 2563  ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ  เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพเวียนมาบรรจบครบ 216 ปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

 

คณบดีและผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2563

กลับหน้าข่าวหลัก